Trách nhiệm của Bên cho thuê

- Cung cấp xe đúng thời gian, địa điểm.

- Giao xe cho Bên thuê xe kèm theo biên bản bàn giao có ký nhận của hai bên.

- Hướng dẫn sơ bộ về cách sử dụng xe (Nếu khách hàng có nhu cầu).

- Bảo quản tài sản thế chấp và giao lại cho Bên thuê xe sau khi hai bên đã thanh lý hợp đồng.

- Có quyền thanh lý tài sản thế chấp để bù đắp tiền thuê xe hoặc thiệt hại do Bên thuê xe gây ra nếu bên B không khắc phục được sau 15 ngày kể từ khi kết thúc hợp đồng.